Regulamin zajęć

REGULAMIN KLINIKI CHORÓB WEWĘTRZNYCH I METABOLICZNYCH DLA STUDENTÓW SUM

1. Studentów obowiązują zasady dotyczące personelu szpitala, w tym noszenie odzieży ochronnej, obuwia ochronnego, identyfikatora.

2. Czynności związane z kontaktem z pacjentem wykonywane są przez Studenta wyłącznie na polecenie lub w uzgodnieniu z nauczycielem akademickim prowadzącym zajęcia.

3. Przed i po każdym kontakcie z chorym Student zobowiązany jest do higienicznego umycia i dezynfekcji rąk oraz dezynfekcji stetoskopu, a także do stosowania rękawic ochronnych.

4. Student ma obowiązek przestrzegania tajemnicy zawodowej.

5. Student jest zobowiązany do ochrony danych osobowych pacjentów. Nie wolno zapisywać nazwiska ani danych identyfikacyjnych chorego w materiałach ćwiczeniowych (można odnotować inicjały, wiek, płeć chorego), ani rozmawiać o chorym poza wyznaczonym do tego czasem i miejscem ćwiczeń.

6. W razie wypadku podczas zajęć (np. zakłucie igłą), Student niezwłocznie informuje o tym nauczyciela prowadzącego zajęcia.

7. Student zobowiązany jest do przygotowania się do zajęć zgodnie z planem ćwiczeń i zadaniami wyznaczonymi przez nauczyciela akademickiego.

8. Zaliczenie następuje na podstawie:

    a) punktualności i aktywnego uczestnictwa we wszystkich zajęciach praktycznych i seminariach (prośba o odrobienie zajęć zostanie rozpatrzona w uzasadnionych przypadkach),

    b) właściwej postawy wobec chorych, nauczycieli, personelu, studentów,

    c) przygotowanych samodzielnie prezentacji multimedialnych, o ile takie są zaplanowane w programie zajęć,

    d) zaliczeń/egzaminów ustnych lub pisemnych przewidzianych w programie studiów dla określonego przedmiotu.

9. W kwestiach spornych lub nieobjętych w/w regulaminem, należy kierować się zapisem zawartym w Regulaminie Studiów SUM - załącznik nr I do Uchwały Nr 211/2019 Senatu SUM z dnia 24 kwietnia 2019 r.

10. W sprawach dotyczących dydaktyki kontakt z kierownikiem ćwiczeń - dr n. med. Anną Hawrot-Kawecką, osobisty lub mailowy: ahawrotkawecka@sum.edu.pl. Konsultacje z kierownikiem kliniki oraz asystentami po uprzednim uzgodnieniu terminu w sekretariacie tel. 32 2523593.

Regulamin

Dane kontaktowe

Klinika Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych

Katedry Chorób Wewnętrznych

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jan Duława

 

ul. Ziołowa 45/47
40-635 Katowice

tel. (32) 2523593
jdulawa@sum.edu.pl