Regulamin Farmakologia i ordynowanie produktów leczniczych

REGULAMIN ZAJĘĆ

 1. Zajęcia z przedmiotu „Farmakologia i ordynowanie produktów leczniczych” odbywają się w Klinice Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych zgodnie z harmonogramem zajęć ustalonym przez Dziekanat i dostępnym na stronie internetowej Uczelni oraz w Dziekanacie.
 2. Godziny rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsce zajęć określa harmonogram zajęć dostępny na stronie internetowej Uczelni i Kliniki.
 3. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, seminariów i ćwiczeń, w formie stacjonarnej lub zdalnej metodą e-learningu, zgodnie z harmonogramem zajęć. Zajęcia zdalne mogą być realizowane w formie synchronicznej (łączność online studenta z prowadzącym zajęcia) oraz asynchronicznej. Zajęcia w formule asynchronicznej umieszczone zostaną na platformie e-learningowej SUM.
 4. Student jest zobowiązany do punktualnego przybycia na zajęcia.
 5. Student podczas zajęć w Klinice jest zobowiązany do noszenia czystej medycznej odzieży ochronnej i obuwia na zmianę.
 6. Student powinien odnosić się z szacunkiem do chorych, nauczycieli, personelu szpitala i innych studentów.
 7. Student jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej i ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
 8. Studentom nie wolno podczas zajęć korzystać z telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych i innych urządzeń elektronicznych, chyba że osoba prowadząca zajęcia wyrazi na to zgodę.
 9. Zabrania się nagrywania zajęć.
 10. Student zobowiązany jest do wcześniejszego przygotowania się do zajęć w oparciu o „Tematy zajęć” dostępne na stronie internetowej Kliniki.
 11. Do zaliczenia przedmiotu niezbędna jest obecność na wszystkich zajęciach oraz przygotowanie prezentacji na wcześniej wyznaczony temat, jeżeli jest to wymagane w planie zajęć.
 12. Prezentację multimedialną należy zamieścić przed jajęciami na platformie MS Teams w zakładce "Pliki" w "Zespole" dedykowanym danemu przedmiotowi.
 13. Prezentacja multimedialna, która zawiera piśmiennictwo, imię i nazwisko studenta oraz symbol i numer grupy oceniana jest w następujący sposób:

  Elementy oceny

  Liczba punktów

  Informacja o grupie leków

  5

  Jednostki chorobowe, w których są stosowane leki

  5

  Wskazania i przeciwwskazania do stosowanych grup leków

  10

  Działania niepożądane stosowanych grup leków

  10

  Interakcje z innymi grupami leków

  20

  SUMA

  50

  OCENA:

  50-47 pkt – bdb

  46-43 pkt – pdb

  42-39 pkt – db

  38-35 pkt – ddb

  34-31 pkt – dst

  30 i mniej punktów – ndst

 14. Obecność jest kontrolowana w trakcie zajęć i odnotowywana w dokumentacji przez osobę prowadzącą zajęcia.
 15. W przypadku nieobecności student jest zobowiązany odrobić zajęcia w terminie uzgodnionym z kierownikiem ćwiczeń.
 16. Podczas zajęć student jest zobowiązany do przestrzegania przepisów BHP.
 17. Student niezwłocznie informuje osobę prowadzącą zajęcia o wypadku podczas zajęć (np. uraz, kontakt z materiałem biologicznym).
 18. Wszelkie pytania dotyczące dydaktyki i organizacji zajęć należy kierować do kierownika ćwiczeń.
 19. Konsultacje dla studentów odbywają się po wcześniejszym ustaleniu terminu (mailowo lub telefonicznie) z Sekretariatem Kliniki lub nauczycielem akademickim.
 20. Kwestie nieujęte w niniejszym regulaminie określa Regulamin Studiów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dostępny na stronie internetowej Uczelni.

Dane kontaktowe

Klinika Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych

Katedry Chorób Wewnętrznych

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jan Duława

 

ul. Ziołowa 45/47
40-635 Katowice

tel. (32) 2523593
jdulawa@sum.edu.pl